ความภูมิใจของตำบลดอนแก้ว บริษัท คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต จำกัด ได้ถูกเลือกเป็นสินค้า OTOP (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) เป็นโปรแกรมที่ผู้ประกอบการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำในประเทศและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลไทย โปรแกรม OTOP ส่งเสริมให้ชุมชนหมู่บ้านในการปรับปรุงคุณภาพในท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์และการตลาด, การเลือกหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าจากแต่ละตำบลจะได้รับการสร้างแบรนด์อย่างเป็นทางการในฐานะ “มงคลสินค้าโอทอป”

Pride of Tumbon Donkeaw, Crispy Longan from Crispy Veg and Fruit is selected as the OTOP (One Tumbon One Product). One Tambon One Product (OTOP) is a local entrepreneurship stimulus program aimed to support the locally made and marketed products of each Thai tambon (subdistrict). The OTOP program encourages village communities to improve the local products’ quality and marketing, selecting one superior product from each tambon to receive formal branding as its “starred OTOP product”.